საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

1. განყოფილების ხელმძღვანელების კონკურსი (02.02.2022-10.03.2022 წწ)

შრომითი პირობები (დანართი 1)
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (დანართი 2)
არჩევის წესი (დანართი 3)
განცხადების ფორმა (დანართი 4)
განცხადების ფორმა (დანართი 5)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები (დანართი 6)


2. 31.12.2020-05.01.2021 წწ. კონკურსი

3. განყოფილებების ხელმძღვანელების კონკურსი (15.11-21.12.2020)

შრომითი პირობები

ვადები

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

არჩევის წესი

განცხადების ფორმა #1

განცხადების ფორმა #2 (თანამშრომლისთვის)

ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები

4. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (01.07-08.12.2020)

სამეცნიერო თანამდებობები

შრომითი პირობები

ვადები

კონკურსში მონაწილეობის პირობები (კოდიფიცირებული)

კონკურსის წესი

განცხადების ფორმა

ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები