საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

1. კონკურსი-ინჟინერ-მშენებლის-პოზიციაზე-13.06.2023-წ.-20.06.2023-წ.

2. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (04.11.2022-16.12.2022)

ვადები

სამეცნიერო თანამდებობები

შრომითი პირობები

კონკურსის წესი

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

განცხადების ფორმა

ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები

მოსაზრებების წარდგენის ფორმა


3. განყოფილების ხელმძღვანელების კონკურსი (02.02.2022-10.03.2022 წწ)

შრომითი პირობები (დანართი 1)
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (დანართი 2)
არჩევის წესი (დანართი 3)
განცხადების ფორმა (დანართი 4)
განცხადების ფორმა (დანართი 5)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები (დანართი 6)


4. 31.12.2020-05.01.2021 წწ. კონკურსი

5. განყოფილებების ხელმძღვანელების კონკურსი (15.11-21.12.2020)

შრომითი პირობები

ვადები

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

არჩევის წესი

განცხადების ფორმა #1

განცხადების ფორმა #2 (თანამშრომლისთვის)

ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები

6. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (01.07-08.12.2020)

სამეცნიერო თანამდებობები

შრომითი პირობები

ვადები

კონკურსში მონაწილეობის პირობები (კოდიფიცირებული)

კონკურსის წესი

განცხადების ფორმაავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები