საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ინფორმაცია

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აპრილის #175 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს შრომის კოდექსის" 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი განისაზღვრა უქმე დღეებად.