საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

დავით კობაიძის მოხსენება

სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში (აბასთუმანი), ა.წ. 26 სექტემბერს, 12:00 სთ-ზე გაიმართება სემინარი შემდეგ თემებზე:

1) „ALMA-ს Band 6-ის დაკვირვებები მახლობელ რადიოგალაქტიკებზე”;

2) „არაწრფივ გარემოში სინათლის იმპულსების ურთიერთმედების რიცხვითი მოდელირება”.

მომხსენებელი გახლავთ, ობსერვატორიის თეორიული ასტროფიზიკისა და კოსმოლოგიის განყოფილების ასისტენტ-მკვლევარი, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის - „ასტროზიკა და პლაზმის ფიზიკის“ მე-2 კურსის სტუდენტი, დავითი კობაიძე.

1-ლი თემის ანოტაცია:

მოხსენების ფარგლებში გამოკვლეულია რადიოასტრონომიული ობსერვატორია ALMA-ს მიერ მიღებული მონაცემების დამუშავების შედეგები. დაკვირვებები განხორციელდა NGC 3557, NGC 3100, NGC 612 აქტიურ გალაქტიკურ გულებზე. მიღებულ იქნა სინქროტრონული გამოსხივების შედეგად წარმოქმნილი უწყვეტი სპექტრი ორგანზომილებიანი გამოსახულების სახით, სადაც იკვეთება დისკი-ჯეტის (ჭავლის) სტრუქტურა. ასევე, გაანალიზებულია 12CO(2-1) მოლეკულური გადასვლისას გამოსხივებული ხაზები და მიღებულია მომენტების გამოსახულებები.

მე-2 თემის ანოტაცია:

მოხსენებაში ძირითადად განხილულია ელექტრომაგნიტური სოლიტონების დრეკადი და არადრეკადი დაჯახებები. საკითხის შესასწავლად გამოყენებულია შრედინგერის არაწრფივი განტოლება, რომელიც ამოხსნილია რიცხვითად ფსევდო-სპექტრალური მეთოდის საშუალებით. ასევე, განხილულია მოდულაციური არამდგრადობის რეჟიმი სხვადასხვა ტიპის იმპულსებისთვის.