საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

დირექტორის არჩევნები

2020 წლის 27 აპრილს ჩატარდა სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის არჩევნები.

სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეეტილებით, დირექტორად 5 წლის ვადით არჩეულ იქნა კანდიდატი რევაზ ჭანიშვილი.

არჩეული პირი თანამდებობაზე დასანიშნად წარედგინება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს, რომელიც არაუგვიანეს 10 დღისა იღებს მისი დანიშვნის გადაწყვეტილებას.