საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

განცხადება ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) შესვლა - გადაადგილებასთან დაკავშირებით

განცხადება ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) შესვლა - გადაადგილებასთან დაკავშირებით

ობსერვატორია ეხმიანება მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფის მიერ მიმდინარე წლის 15 თებერვალს ობსერვატორიის თბილისის ოფისთან გამართულ აქციას და ბოლო პერიოდში გადაწყვეტილების მიმღებ თანამშრომლებზე ზეწოლის ფაქტებს.

წინამდებარე განცხადება მიზნად ისახავს მიმდინარე პროცესში გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და ობსერვატორიის თანამშრომლებზე ზეწოლის ფაქტების შეწყვეტის მოწოდებას.

2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) უცხო პირთა და თანამშრომელთა შესვლა-გადაადგილების დროებითი წესი (დირექტორის ბრძანება #01–01/16, 28.12.2023წ.) ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ობსერვატორიაში 2024 წელს დაგეგმილი რეაბილიტაციის პროცესის დაუბრკოლებლად და წარმატებით განხორციელების, ობსერვატორიის ტერიტორიაზე მყოფი პირების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების რისკის პრევენცია, ობსერვატორიის ყოფილი თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ ამ ტერიტორიაზე მდებარე ობსერვატორის ბალანსზე არსებულ სახელმწიფოს კუთვნილ უძრავ ქონებაში - ბინებში არსებულ მათ პირად ნივთებზე (მოძრავი ქონება) საკუთრების უფლების რეალიზების ხელშეწყობისა და ობსერვატორიის ტერიტორიაზე პირთა მიმოსვლის ადმინისტრირებისათვის საჭირო რესურსების შემცირების მიზანი. მხედველობაში იქნა მიღებული 2020–2023 წლების პრაქტიკაც.

აღნიშნული წესით, ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) შესვლისა და გადაადგილებისთვის დადგინდა გარკვეული პროცედურის გავლისა და ობსერვატორიის ადმინისტრაციის თანხომობის აუცილებლობა. არსებული რეალობის გათვალისწინებით, დარეგულირდა შემთხვევები:

ა) იმ თანამშრომლებისათვის, რომელთა ძირითად სამუშაო ადგილს წარმოადგენს ობსერვატორიის თბილისის ოფისი;

ბ) უცხო პირებისთვის, რომლებიც სტუმრობენ ობსერვატორიის იმ თანამშრომლებს, რომელთა ძირითადი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი არის დასახელებული ლოკაცია.

გ) ობსერვატორიის ყოფილ თანამშრომებისა და მათ ოჯახის წევრებისათვის (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი/გერი, შვილიშვილი (სრულწლოვანი), და-ძმა), რომლებიც ფაქტობრივად სარგებლობენ მთა ყანობილზე მდებარე ობსერვატორის ბალანსზე არსებული სახელმწიფოს კუთვნილი ბინით და ამ ბინაში განთავსებული აქვთ პირადი ნივთ(ებ)ი – მოძრავი ქონება. ეს პირები უფლებამოსილნი არიან ობსერვატორიას მიმართონ წერილობითი განცხადებით ერთჯერადად და ყოველგვარი დამატებითი პროცედურების გავლის გარეშე მოიპოვონ ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) 2024 წლის განმავლობაში შესვლისა და გადაადგილების უფლება.

ამ წესის თანახმად, ობსერვატორია მის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი) სტუმრის შესვლა-გადაადგილების უფლების მინიჭების შესახებ დაინტერესებული პირის წერილობით განცხადებას განიხილავს 2 სამუშაო დღის ვადაში.

ა.წ. 26 იანვარს ობსერვატორიას განცხადებით მომართეს ობსერვატორიის ყოფილი თანამშრომლების შვილებმა (თ. ჭ., თ. ტ., ლ. ტ.) თხოვნით ზემოხსენებულ წესში შეტანილ იქნას ცვლილება, კერძოდ, ოჯახის წევრთა შემადგენლობაში განსაზღვრული პირთა წრე გაიზარდოს და გავრცელდეს ნათესაური კავშირის მქონე შემდეგი პირებზე: ობსერვატორიის ყოფილი თანამშრომლის შვილის/გერის მეუღლეზე, შვილიშვილის მეუღლეზე და შვილიშვილის შვილზე. საყურადღებოა, რომ განმცხადებლები თავიანთ თხოვნას საფუძვლად უდებენ პირად მოსაზრებას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ინტერპრეტაციის სახით, რაც სრულიად შეუსაბამოა კონკრეტული საქმის საჯარო (სახელმწიფო) ინტერესთან. ამასთან, მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ ამავე წესით (მუხლი 4, პ. 1), ნებისმიერ პირს აქვს შესაძლებლობა ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (მთა ყანობილი, დაბა აბასთუმანი) შევიდეს და გადაადგილდეს სტუმრის სტატუსით, თუ აღნიშნულის შესახებ თხოვნა ობსერვატორიისადმი წარდგენილია უფლებამოსილი პირის მიერ, გარკვეული წესის დაცვით. ამჟამად განცხადებაზე წარმოება არ დასრულებულა. მიუხედავად ამისა, ობსერვატორიის ყოფილი თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების მხრიდან გახშირებულია კვლევითი დაწესებულების მადისკრედიტირებელი ქმედებები ყველა შესაძლო პლატფორმიდან (სოციალური ქსელები, მედია და ა.შ.), აგრეთვე, ობსერვატორიის მენეჯმენტზე ზეწოლის ფაქტები. კატეგორიულად მიუღებელია ბოლო წლებში ობსერვატორიაში მიმდინარე ჯანსაღი პროცესების და მნიშვნელოვანი პროექტების დაკნინება, შეურაცხყოფა და თანამშრომელთა ბულინგი, ისევე, როგორც საკითხის პოლიტიზირების მცდელობა. დაწესებულებაში აღნიშნული ქმნის სტრესულ სამუშაო გარემოს და იწვევს ადმინისტრაციული პერსონალის რესურსის არაეფექტიან, არამიზნობრივ ხარჯვას.

რამდენადაც, ობსერვატორიის ყოფილ თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებს ობსერვატორიის ტერიტორიაზე (დაბა აბასთუმანი, მთა ყანობილი) წლების განმავლობაში განთავსებული აქვთ მათი პირადი მოძრავი ქონება, ობსერვატორიას უწევს რიგი სახის კომპრომისებზე წასვლა, რათა ყველა შესაძლო ძალებით დააბალანსოს სახელმწიფო (საჯარო) და კერძო ინტერესები. სწორედ ამ განზრახვას დაეყრდნო ზემოხსენებული წესის დადგენა.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ობსერვატორიის არსებულ მენეჯმენტს წილად ხვდა კვლევით დაწესებულებაში ათეულობით წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული მძიმე წარსული მემკვიდრეობა და მანკიერი ტრადიციები, რომლებიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ცალსახად სცილდება ლეგიტიმურობის საფუძვლებს, უფრო მეტიც, ის ნათელი მაგალითია სახელმწიფო ინტერესების სრული იგნორირებისა. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ უცხო პირთა მიერ ობსერვატორიის უძრავი ქონებით სარგებლობა. ობსერვატორია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფაქტორი არის არსებითი შემაფერხებელი გარემოება ობსერვატორიის განვითარებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ობსერვატორიის ტერიტორიაზე დაუბრკოლებლად შესვლა-გადაადგილების უფლების მინიჭებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა აჭარბებს რამდენიმე ასეულს. ამ რაოდენობის პირთა ობსერვატორიის ტერიტორიაზე ყოფნა, ხანგრძლივი დროის (რამდენიმე თვე) განმავლობაში სერიოზულ პრობლემას წარმოშობს ობსერვატორიის სამეცნიერო მუშობისთვის და არსებული საყოფაცხოვრებო გარემოსთვის. ცნობისთვის, ობსერვატორიაში მუდმივად მყოფი თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების რაოდენობა არ აღემატება 50 პირს. აღნიშნულ პრობლემას კიდევ უფრო ამძაფრებს ობსერვატორიაში მიმდინარე რამდენიმე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც შეჩერებულია ზამთრის მძიმე კლიმატური პირობების გამო და განახლდება მიმდინარე წლის მარტიდან.

ობსერვატორია, კიდევ ერთხელ, ყველას მოუწოდებს პატივი სცენ და დაიცვან სახელმწიფოს საკუთრების უფლება, ასევე, გაითვალისწინონ, რომ ობსერვატორიას სახელმწიფო ქონება გადაცემული აქვს მისი წესდებით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად და აღნიშნულთან დაკავშირებით, ნებისმიერ განსხვავებული აზრი უნდა გამოხატონ მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების ფარგლებში.

მიუხედავად ამისა, ნებისმიერი პირი, ვინც თვლის, რომ ობსერვატორიის გადაწყვეტილებით (დირექტორის ბრძანება #01–01/16, 28.12.2023წ.) იზღუდება მისი უფლება და კანონიერი ინტერესი, უფლებამოსილია მიმართოს კანონმდებლობით დაშვებულ ყველა ზომას.

აქვე დავძენთ, რომ ობსერვატორიის მენეჯმენტი მანამდე და ამჟამადაც, ტრადიციულად, მზად არის კონსტერუქციულ გარემოში საკითხთან დაკავშირებით დეტალური განმარტების გასაკეთებლად.