საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

განცხადება

სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია 2020 წლის 31 დეკემბრიდან 2021 წლის 5 იანვრის ჩათვლით აცხადებს მსურველთა განცხადებების მიღებას შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

გალაქტიკების და ვარსკვლავების განყოფილება:

1. ასისტენტ-მკვლევარი - 2 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 700 ლ.

2. ლაბორანტი - 2 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 500 ლ (ძირითადი სამუშაო ადგილი - აბასთუმანი, მთა ყანობილი).

მზისა და მზის სისტემის განყოფილება:

1. ასისტენტ-მკვლევარი - 3 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 700 ლ.

2. ლაბორანტი - 3 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 500 ლ (ძირითადი სამუშაო ადგილი - აბასთუმანი, მთა ყანობილი).

თეორიული ასტროფიზიკის და კოსმოლოგიის განყოფილება:

1. ასისტენტ-მკვლევარი - 2 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 700 ლ.

სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი:

1. მონაცემთა დამუშავების სპეციალისტი (მინის ბიბლიოთეკა) – 6 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 800 ლ.

2. ასისტენტ-დამკვირვებელი - 7 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 900 ლ, (ძირითადი სამუშაო ადგილი - აბასთუმანი,მთა ყანობილი).

დასაქმებულის ძირითადი მოვალეობები:

  • ასისტენტ-მკვლევარი - ასრულებს პროექტის/ამოცანის ცალკეული მონაკვეთების ან ეტაპების სამეცნიერო კვლევებს უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ხელმძღვანელობით. მონაწილეობს კვლევებში, ექსპერიმენტებში, დაკვირვებებში. ეცნობა სამეცნიერო ლიტერატურას. მონაწილეობს და აკეთებს მოხსენებებს სამეცნიერო სემინარებზე.
  • ასისტენტ-დამკვირვებელი - ახორციელებს დაკვირვებებს. პასუხისმგებელია მის მიერ მიღებული დაკვირვებითი მასალის ხარისხზე. განათავსებს ობსერვატორიის ვებგვერდზე ხარვეზების ნუსხას, რომელსაც ადგილი ქონდა დაკვირვების განმავლობაში.
  • მონაცემთა დამუშავების სპეციალისტი (მინის ბიბლიოთეკა) - ასრულებს დაკვირვებითი ჟურნალების მოძიებას, დათვალირება-დახარისხებას და სკანირებას, საძიებო სისტემის შექმნას. არსებული ასტრონეგატივების ფონდის დათვალირებას, წესრიგში მოყვანას და მათი შენახვის ოპტიმალური პირობების განსაზღვრსა. ასტრონეგატივების სკანირებას მსოფლიოში მიღებული პრინციპების საფუძველზე და საძიებო სისტემის შექმნას.
  • ლაბორანტი - მონაწილეობს გეგმიური სამუშაოების და კვლევების მასალების შეგროვება-დამუშავებაში. თვალყურს ადევნებს სამუშაოებისთვის საჭირო ტექნიკა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნას. ახორციელებს სამეცნიერო კვლების ტექნიკურ უზრუნველყოფას. მონაწილეობას იღებს, ექსპერიმენტების, დაკვირვებების პროცესში, ახორციელებს აუცილებელ დამხმარე სამუშაოებს, აწარმოებს სამუშაო ჟურნალს. მონაწილეობს ექსპერიმენტალური და დაკვირვებითი მონაცემების სისტემატიზირება-დამუშავებაში.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ წარმოადგინონ განცხადება და CV სასურველი ერთი ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. განცხადებები მიიღება ელექტრონულად ფოსტაზე: vacancy@abao.ge.

შედეგების შესახებ განმცხადებლებს ეცნობებათ ინდივიდუალურად.